نمونه کار

تزریق چربی

تزریق چربی, تزریق چربی به گونه, تزریق چربی و زاویه سازی, تزریق چربی به کل صورت

تزریق چربی به گونه

تزریق چربی, تزریق چربی به گونه, تزریق چربی و زاویه سازی, تزریق چربی به کل صورت

اثر هایفو بر ناحیه ی گونه

هایفو, اثر هایفو بر کل صورت, اثر هایفو بر ناحیه ی گونه

اثر هایفو بر ناحیه ی گونه

هایفو, اثر هایفو بر کل صورت, اثر هایفو بر ناحیه ی گونه

اثر هایفو بر ناحیه ی پیشانی

هایفو, اثر هایفو بر ناحیه ی پیشانی, اثر هایفو بر کل صورت

اثر هایفو بر ناحیه ی پیشانی

هایفو, اثر هایفو بر ناحیه ی پیشانی, اثر هایفو بر کل صورت

اثر هایفو بر ناحیه ی اطراف چشم

هایفو, اثر هایفو بر کل صورت, اثر هایفو بر ناحیه ی اطراف چشم

اثر هایفو بر ناحیه ی اطراف چشم

هایفو, اثر هایفو بر کل صورت, اثر هایفو بر ناحیه ی اطراف چشم