مراقبت های قبل از تزریق چربی

◇از حدود 48 ساعت قبل بهتر است داروهای بیمار با توجه به نوع دارو توسط پزشک معالج کاهش یافته و یا در صورت لزوم قطع شود.
◇بافت پیوندی ترجیحا مشکل خاصی از نظر خونرسانی و تغییرات تحلیلی شدید نداشته باشد تا بتواند چبی ترانسفر شده را در خود بپذیرد.